ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Яхиново

Информация за приемане и график за работата на камисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП